คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๑. พิจารณาอนุมัติการกำหนดขอบเขต เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๒. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินการจัดการความรู้ ๓. บริหารจัดการส่งเสริมให้หน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตสามารถประยุกต์การจัดการความรู้นำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ๔. ผลักดันสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ประจำปี ๕. รวบรวมรายงานผลการจัดการความรู้ของสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามกระบวนการจัดการความรู้ ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖. กำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น